Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  

Qgoal Direct Marketingหน้าหลัก  |  บริการของเรา  |  แพ็คเกจ  |  ข้อมูลวิจัย |  กลุ่มบริษัท  |  เกี่ยวกับเรา  | สมัครงานติดต่อเรา


การเตรียมตัวเพื่อสมัครงาน

เอกสารสำหรับการสมัครงาน

1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาวุฒิการศึกษา (Transcript)
4. รูปถ่าย 1 นิ้ว (รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
5. หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)

เกณฑ์การคัดเลือกผู้สมัคร

บริษัทมีขั้นตอนการคัดเลือกอย่างเป็นระบบ โดยเริ่มจาก การค้นหาคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่ต้องการจากฐานข้อมูลผู้สมัคร
เมื่อได้ใบสมัครที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการ จะมีการนัดสัมภาษณ์กับฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล และหน่วยงานตามลำดับ

หลักเกณฑ์ในการสัมภาษณ์

สำหรับหลักเกณฑ์ในการสัมภาษณ์ จะให้ความสำคัญกับความรู้ ทักษะ ความสามารถ (Competency) ของผู้สมัคร ว่าตรงตาม
ใบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description) ของตำแหน่งงานที่ต้องการนั้นหรือไม่